Årsmøte/menighetsmøte

Torsdag 7. mars kl 20:00 kalles det inn til årsmøte og menighetsmøte.
Vi går gjennom 2018.
Når det gjelder veien videre så kan ikke Leif Inge fortsette hos oss fra høsten.
Det betyr at vi må snakke sammen om hva vi gjør videre i menigheten.

                                  Årsrapport 2018

Klepp stasjon kyrkjelyd

Modig, Tilstede, Engasjert!

 

…for at hvert menneske skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.

1.Innledning
Vinteren 2018 ble det avtalt med Klepp Sokneråd at vikariatet til Leif Inge Brekke ble forlenget med et år mens man jobbet videre med å få på plass en stabil økonomi. Dette har gitt oss et år med mer stabil og forutsigbar drift. Vi har hatt gudstjenester hver 14. dag og oppmøtet har vært nokså jevnt på disse. Vi har tre cellegrupper som fungerer godt, og som deler på en del praktisk ansvar rundt gudstjenestene.

Vi mener at det er behov for et menighetsfellesskap i bygda, og har et ønske om at mennesker skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse. Samtidig ser vi at det i stor grad er en liten gruppe som bærer gudstjenestene. Styringsgruppen har jobbet for økt engasjement, i håp om at dette skal bidra til økt eierskap.

 

2. Styringsgruppa
I 2018 bestod styret av Arild Vik (leder), Alf Anda, Sturla Ingebrigtsen(sekretær), Aina Mauritzen, Gunn Bergheim (kasserer) , Ingrid Høien, Tor Arne Klakegg og Leif Inge Brekke.

3. Generell rapport fra 2018

3.1 Gudstjeneste, Kraftgjeng og Cellegrupper

Gudstjenester:

Vi har i 2018 hatt gudstjensteste stort sett hver 14. dag, med ulike temarekker.

Totalt har vi hatt 16 gudstjenester med totalt 805 deltakere.Gudstjenestene har funnet sin form. Nattverd i starten hvor alle er med både store og små er et viktig kjennetegn på gudstjenesten, sammen med sang og musikk som knyttes opp mot tema. Vi har vekslet mellom barneforkynnelse og aktiviteter på kraftgjengen og at ungene går ut til eget opplegg på Kraftgjengen. Tusen takk til alle frivillige. Vi har mange som stiller opp uke etter uke, og bidrar til å skape gode gudstjenster.

Vi opplevde et dalende engasjement rundt kveldssamlingene, og styringsgruppa valgte å legge disse ned. En del av bakgrunnen for dette var også å begrense belastningen på de samme frivillige..


Kraftgjengen

Aina Mauritzen overtok som hovedleder for Ingrid Høien i høst.

 

Undervisere:   Berit Annette Klakegg, Ingrid Høien og Svein Bertil Dybesland.

Ledere:           Aina Mauritzen, Siv Rosland, Anna Mauritzen, Berit Annette Klakegg,                        Ingrid Høien og Svein Bertil Dybesland

Kasserer:         Gunn Bergheim

Vi har hatt ledersamlinger ca kvartalsvis for planlegging av Kraftgjengen, øvrig aktivitet for barna og trosopplæringstiltakene.

 

Løndagssamlingen for barna består av registrering, myldring/lek, undervisning og sang.

Barna trekkes aktivt med i samlingen/undervisningen. Vi ser at vi på denne måten kan gi de største barna utfordringer og deltakelse.

Vi har hatt 21 søndagssamlinger. I tillegg til dette har vi gjennomført trosopplæringsaktiviteter som samling for 4 åringer i forkant av barnebibelutdeling. Så har vi hatt bowlingkveld for 1.-3. klasse.

Cellegruppene

Vi har 3 cellegrupper med totalt nesten 30 medlemmer. Disse har hatt tilbud om cellegruppeopplegg knyttet til de fleste gudstjenestene. Cellegruppene er en av bærebjelkene i menigheten og et viktig sted for å bygge både tro og relasjoner.

3.2 Menighetsbyggende aktiviteter:

Kvinnekvelds er åpne samlinger der kvinner møtes ca en gang i mnd. til et godt kveldsmåltid, fellesskap og forbønn. Vanligvis er det mellom 5 og 10 kvinner med på disse samlingene.  Fra og med høsten 2018 ble disse arrangert i ulike privat hjem, men samlingene er fremdeles åpne for de som ønsker å være med.

Strikkekafe ble arrangert månedlig våren 2018, men har valgt å ta pause etter sommeren.

Eldretreffet: En gjeng godt voksne mennesker en torsdag i måneden til et «lavterskel» fellesskap. Ulike foredrag, musikk, god mat og utlodning står på programmet. Eldretreffet er et viktig møtepunkt med denne generasjonen. Oppmøtet har variert, men har stort sett vært på mellom 15 og 20

Karakveld: Våren 2018 ble karakveld starten. Et lavterskeltilbud for mannfolk i alle aldre. Det har vært fire kvelder med 20+ til stede hver kveld. Programmet har variert med ulike gjester invitert til å ha et kort foredrag. Suppe, god drøs og en velsignelse på slutten har vært faste poster.

Bibelreisen: Over to kvelder tok Leif Inge oss med gjennom de to evangeliene for å se de store linjene og sammenhengene i bibelen. Gjennom tegn og fortellinger var fokus på den røde tråden i og mellom evangeliene.


3.3 Utadretta aktiviteter:
Julegrantenningen hadde meget god deltakelse med sang rundt juletreet, juleevangeliet og gløgg mm. Etterpå. En god tradisjon som når ut i bygda.

Deltagelse på TV- aksjonen: også i 2018 stilte en gjeng fra KSK opp om dette. Det er en bra ting i seg selv, men også et vitnesbyrd om engasjement når vi stiller opp på denne måten. Det bygger ned murer når vi er til stede skulder ved skulder med andre grupper i kommunen for å gjøre en innsats.

Misjonsengasjement
Vi har for tiden ikke et konkret misjonsprosjekt, men har samlet inn til misjonsalliansen og NMS i høst. Styringsgruppa vil se på om vi skal gå inn på et konkret prosjekt igjen. Vi gir fremdeles 10% videre til NMS. Styringsgruppa ønsker at vi skal støtte misjonsalliansens arbeid i Kambodsja, nå som familien Vik reiser ut fra sommeren 2019.

4. Nytt kirkerrom, utleiedel, fremtidsplaner for bygget
Vi har en 15 års leiekontrakt med ROM eiendom på første etasje samt «pakkhuset» som nå er vårt kirkerom. Når det gjelder annen etasje så leier vi den av ROM eindom og så leier KSK ut leiligheten videre til EQ institutet som driver kurs, foredrag og relasjonsterapi i disse lokalene. Vi tror dette er en god avtale for både dem og oss. Framleien gir oss en økonomisk gevinst, og samarbeidet med EQ institutet er godt.

Stasjonsbygget er et godt og tjenlig bygg, men samtidig så kreves det en del arbeid å holde det i stand samt holde kontakt med leietakere. Første etasje har nå fått nye vinduer og noe nye dører. En god og viktig oppgradering av bygget.

5. Økonomi
Totale inntekter er på kr. 580 642 der givertjenesten utgjør 318 400. Med sammenligning med 2017 der dette utgjorde 220 050. Givertjenesteinntekten er fordelt på 31 givere.

Av andre vesentlige inntektsposter nevnes mottatt husleie på kr. 120 000, salg partsbevis på kr. 15 000, inntekter kalender på kr, 20 000. Det er mottatt gaver på kr. 3 000.

Offer på gudstjenestene utgjorde kr. 37 712 herav kr. 16 150 til NMS, kr. 15 507 til Misjonsalliansen og kr. 2 710 til Kirkens Nødhjelp. Det er mottatt støtte til driften fra Klepp Sokneråd med kr. 36 475.

Kraftgjengen har hatt totale inntekter på kr. 10 776. Mottatt støtte fra Søndagsskolen Norge var kr. 7 090 og fra Klepp Kommune på kr. 1 100. Mottatt medlemsavgift fra deltakerne i Kraftgjengen var kr. 2 500

Totale kostnader i 2018 er regnskapsført med kr. 555 954. Herav utgjør lønn, arbeidsgiveravgift og andre kostnader til prestestillingen kr. 257 052.

Totale leieutgifter har vært kr. 168 258. Denne kostnaden må sees i sammenheng med mottatte leieinntekter på kr. 120 000. Utleiekostnaden er fordelt med kr. 91 572 på leiligheten og kr. 76 686 på kontor og lager. Leilighetene er leid ut hele året.

Av andre kostnader nevnes vedlikehold og oppgradering på kr 20 400, Tiende utbetalt i 2018 var kr. 38 094. Kraftgjengen har hatt utgifter på totalt kr. 19 433.

Refundert moms for 2018 utgjør kr. 7 032.

Tiende til NMS på grunnlag av innsamlede midler i 2018 er regnskapsført med kr. 36 000.

Oppsummering
Takk til alle som står på for menigheten, sammen bygger vi et fellesskap hvor mennesker på Klepp Stasjon skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. Fortsett å ta med menigheten i forbønn.

 

Bibelreisen

Bli med på bibelreisen!

6. september kl. 19.00 - 21.00
20. september kl. 19.00 - 21.00

En god hjelp til å se de store linjene i bibelen. 

I løpet av to kvelder får du lære over hundre tegn og høre utvalgte fortellinger fra bibelen.
Tegnene og fortellingene gir en god hjelp å huske fortellingene og tiden i bibelen.
Hver kveld består av to timer med en kaffepause i midten og tar for seg ett av testamentene.

Inngangspenger: 50 kr, kontant eller vipps i døren.

Kursholder er Leif Inge Brekke

Bibelreisen er utviklet av bibelselskapet og er en tilpassing av vandring gjennom bibelen for barn. For å unngå sammenblanding er det derfor en nedre aldersgrense på ungdomsskolealder.

Årsmelding 2017

Velkommen til årsmøte 4. mars etter gudstjensten

Innledning
2017 var på mange måter todelt. Fram til sommeren ble det arrangert månedlige gudstjenester og kveldssamlinger, lik høsten 2016. Særlig vil vi takke Anne Margrethe Ree Sunde som gjorde en god jobb som vikarprest på flere gudstjenester. Det ble lyst ut 50% prestestilling vinteren 2017, men uten at vi lyktes å tilsette noen i stillingen. Derfor ble det gjort en avtale med Klepp Sokn om at Leif Inge Brekke gikk inn som 50% vikar fra august. Det gjorde at vi kunne øke aktiviteten i høstsemesteret og igjen ha gudstjenester annen hver søndag.

Vi opplever at det er behov for et menighetsfellesskap i bygda, og jobber videre med at mennesker i tråd med visjonen vår skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. Etter et krevende år uten prest så ønsker styringsgruppa igjen å tenke langsiktig om hvordan vi kan bygge menigheten. En viktig del av dette er å øke engasjement og sikre en stabil givertjeneste. Med bakgrunn i dette kontaktet styringsgruppa alle i menigheten, noe vi allerede ser konsekvenser av ved at givertjenesten har økt. Vi vil jobbe videre med å bygge frivillig engasjement, vår erfaring er at engasjement fører til økt eierskap.

2. Styringsgruppa
I 2016 bestod styret av Arild Vik (leder), Alf Anda, Sturla Ingebrigtsen(sekretær), Aina Mauritzen, Gunn Bergheim (kasserer) , Ingrid Høien, Tor Arne Klakegg og Leif Inge Brekke (etter sommeren).

 3. Generell rapport fra 2017

3.1 Gudstjeneste, Kraftgjeng og Cellegrupper…
Gudstjenester:

Vi startet 2017 som vi sluttet 2016, med månedlige gudstjenester og kveldssamlinger. Anne Margrethe Ree Sunde var innen som vikar på en god del av gudstjenestene, i tillegg til noen andre. Fra høsten av var Leif Inge Brekke inne som fast prest på de fleste gudstjenestene, noe som gjorde at vi kunne øke aktiviteten til to månedlige gudstjenester. Som en konsekvens av dette har snittet gått litt ned da vi møtes oftere. Samtidig ser vi noen nye fjes på slik at vi opplever at gruppen mennesker som går på gudstjeneste har vokst noe.

Gudstjenestene har funnet sin form. Nattverd i starten hvor alle er med både store og små er et viktig kjennetegn på gudstjenesten, sammen med sang og musikk som knyttes opp mot tema. Vi har vekslet mellom barneforkynnelse og aktiviteter på kraftgjengen og at ungene går ut til eget opplegg på Kraftgjengen. Tusen takk til alle frivillige. Vi har mange som stiller opp uke etter uke, og vil jobbe framover for å få med flere til å være med, både på musikk, sang, teknisk, barnearbeid og praktiske oppgaver. Kveldssamlingene har variert i oppmøte, og vi ser at behovet nok er mindre for disse samlingene når vi har gudstjeneste hver 14. dag.

Kraftgjengen

Lederteamet har dette året bestått av:

Ingrid Høien, Berit A. Klakegg, Anna Mauritzen, Svein Bertil Dybesland, Siv Rosland, Torkell Time og Aina Mauritzen.

Ingrid Høien tok over som hovedleder for Aina Mauritzen i september.

Berit A. Klakegg, Ingrid Høien og Svein Bertil Dybesland har undervist.

Lederne har hatt møter for å planlegge de kommende søndagene eller øvrig trosopplæringsaktivitet igjennom året. Søndagssamlingen for barna består av registrering, myldring/lek, undervisning og sang.

I tillegg til kraftgjengen på søndagene har vi gjennomført trosopplæringsaktiviteter som samling for 4 åringer i forkant av barnebibelutdeling, kraftdag for 4. klasse og oppover. Så har vi hatt bowlingkveld for 1.-3. klasse.

Cellegruppene har hatt en økning det siste året og det er startet en ekstra gruppe. I underkant av 30 stykker er nå del av en cellegruppe. Siden i høst har det vært utarbeidet cellegruppeopplegg knyttet til de fleste gudstjenestene, dette ønsker vi å videreføre for å sikre en god link mellom gudstjenestene og smågruppefellesskapet. Cellegruppene er en av bærebjelkene i menigheten, og vi vil jobbe videre for å få økt deltakelse i disse.

3.2 Menighetsbyggende aktiviteter:

Kvinnekvelds er åpne samlinger der kvinner møtes ca en gang i mnd. til et godt kveldsmåltid, fellesskap og forbønn. Vanligvis er det mellom 5 og 10 kvinner med på disse samlingene.

Strikkekafe arrangeres månedlig på kveldstid med godt oppmøte. Et tilbud med lav terskel som fokuserer på det sosiale

Eldretreffet: En gjeng godt voksne mennesker en torsdag i måneden til et «lavterskel» fellesskap. Vi har håp om at det kan bli et godt sted å møtes og et viktig redskap for å vinne de eldre tilbake til et liv i tro og etterfølgelse av Jesus. Oppmøtet har variert, men har stort sett vært på mellom 15 og 20

3.3 Utadretta aktiviteter:
Stasjonsdagen valgte vi å ta et års pause fra, men vi tar det opp igjen i 2018. Styringsgruppa følte behov for å ta et hvileskjær for å finne retningen videre for stasjonsdagen, slik at dagen blir det vi ønsker og ikke bare noe vi har fordi vi alltid har hatt det.

Julegrantenningen hadde meget godt deltakelse med sang rundt juletreet, julevangeliet og gløgg mm. Etterpå. En god tradisjon som når ut i bygda.

Deltagelse på TV- aksjonen: også i 2017 stilte en gjeng fra KSK opp om dette. Det er en bra ting i seg selv, men også et vitnesbyrd om engasjement når vi stiller opp på denne måten. Vi får til og med et eget bord der det står ”Klepp stasjon kyrkjelyd”!Det bygger ned murer når vi er tilstede skulder ved skulder med andre grupper i kommunen for å gjøre en innsats.

Misjonsengasjement
Vi har for tiden ikke et konkret misjonsprosjekt, men har samlet inn til misjonsalliansen og NMS i høst. Styringsgruppa vil se på om vi skal gå inn på et konkret prosjekt igjen. Vi gir fremdeles 10% videre til NMS.

3.3 Samarbeid med soknerådet
Vi opplever et økt samarbeid med soknerådet er et gode for KSK. Det gjør at vi blir en del av en større enhet, og at vi får god hjelp på flere områder. Ofte har både representant fra soknerådet og daglig leder møtt på styringsgruppa. Takk for all hjelp og godt samarbeid.

4. Nytt kirkerrom, utleiedel, fremtidsplaner for bygget
Vi har en 15 års leiekontrakt med ROM eiendom på første etasje samt «pakkhuset» som nå er vårt kirkerom. Når det gjelder annen etasje så leier vi den av ROM eindom og så leier KSK ut leiligheten videre til Relasjonssenteret som driver kurs, foredrag og relasjonsterapi i disse lokalene. Vi tror dette er en god avtale for både dem og oss. Framleien gir oss en økonomisk gevinst, og samarbeidet med Relasjonssenteret er godt.

Stasjonsbygget er et godt og tjenlig bygg, men samtidig så kreves det en del arbeid å holde det i stand samt holde kontakt med leietakere. Kjøkkenet ble pusset opp i høst, noe som ble veldig bra. Det ble og hengt opp skilt ute som tydelig viser hvem som holder til på stasjonen.

 5. Økonomi
Totale inntekter
er på kr. 476 641 der givertjenesten utgjør 220. 050. Med sammenligning med 2016 der dette utgjorde 325 000. Givertjenesteinntekten er fordelt på 24 givere.

Av andre vesentlige inntektsposter nevnes mottatt husleie på kr. 131.500, salg partsbevis på kr. 16.000, passasjertelling for NSB utgjorde kr. 5.760. Det er mottatt gaver på kr. 10.500.

Offer på gudstjenestene utgjorde kr. 22.074 herav kr. 4 238 til NMS, Kr. 7 078 til Misjonsalliansen og kr. 1 698 til Kirkens Nødhjelp. Kr.750 ble samlet inn av Kraftgjengen til NMSU. Kalender sponsormidler utgjorde kr. 20.000. Det er mottatt støtte til driften fra Klepp Sokneråd med kr. 34.104. Kraftgjengen har hatt  totale inntekter på kr.14 031. Mottatt støtte fra Søndagsskolen Norge var kr. 8 297 og fra Klepp Kommune på kr. 2 199. Mottatt medlemsavgift fra deltakerne i Kraftgjengen var kr. 1 650.

Totale kostnader i 2017 er regnskapsført med kr. 424 886. Herav utgjør lønn, arbeidsgiveravgift og andre kostnader til prestestillingen kr.154 606.

Totale leieutgifter har vært kr. 170 483. Denne kostnaden må sees i sammenheng med mottatte leieinntekter på kr. 131 500. Utleiekostnaden er fordelt med kr. 90. 000 på leiligheten og kr. 80.483 på kontor og lager. Leilighetene er leid ut hele året.

Tiende til NMS på grunnlag av innsamlede midler i 2016 er regnskapsført med kr.    40.024    Av andre vesentlige kostnader nevnes vedlikehold og oppgradering på kr 11 400. Kraftgjengen har hatt utgifter på totalt kr. 17 000.

  Refundert moms for 2017 utgjør kr. 4 004.

  I fjor gjorde dette at vi hadde et overskudd på kr. 51 755.

  Oppsummering økonomi:

Vi takker alle som har bidratt med givertjeneste, gaver og ikke minst dugnadsarbeid..

Oppsummering
Takk til alle som står på for menigheten, sammen bygger vi et fellesskap hvor mennesker på Klepp Stasjon skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. Fortsett å ta med menigheten i forbønn,

Årsmelding 2016

                                    Årsrapport 2016

Klepp stasjon kyrkjelyd

Modig, Tilstede, Engasjert!
 

…for at hvert menneske skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.

Innledning

2016 må sies å ha vært et turbulent år for KSK. Etter kirkemøtet 11. april der det ble vedtatt å utarbeide en liturgi for vielse av likekjønnede meldte leder i styringsgruppa Sølve Salte seg ut av DNK og sluttet i menigheten. Kort tid etter meldte også prest Frode Helvig at han ville fratre sin stilling og sammen med familien sluttet han i menigheten. Menigheten stod da uten prest og styringsgruppa uten leder. Det ble kalt inn til ekstraordinært årsmøte i Juni. I dette møtet ble det avklart at mange ønsket å fortsette menighetsdriften på Klepp Stasjon. En ny styringsgruppe ble konstituert og med god hjelp fra soknerådet ble det høsten 2016 arrangert månedlige gudstjenester og kveldssamlinger.

2. Styringsgruppa og ansatte
Det har altså vært en utskifting i styret i 2016. Våren 2016 bestod styret av Sølve Salte (leder), Haldis Nygård, Anne Brit Torgersen, Tor Arne Klakegg og Frode Helvig (sekretær). Frode hadde en 50% stilling som prest frem til og med juni. Høsten 2016 bestod styret av Arild Vik, Alf Anda, Sturla Ingebrigtsen, Aina Mauritzen, Gunn Bergheim, Ingrid Høien og Tor Arne Klakegg. Det har vært totalt 11 styremøter. Soknerådets representant har stilt på flere av styremøtene og vært en god støtte for styret.
 

3. Generell rapport fra 2016

3.1 Gudstjeneste, Kraftgjeng og Cellegrupper…
Gudstjenester:

Det har vært holdt 15 gudstjenester i 2016 med et gjennomsnitt på 60 deltakere, mot 63 i snitt året før. Vi har sett at noen har sluttet i menigheten det siste året, mens andre har kommet til eller kommet tilbake etter å ha vært borte fra menigheten. Siden vi manglet prest i høst var vi nødt til å redusere aktiviteten til en gudsjeneste per måned og kveldssamling en gang i måneden. Vi har fått hjelp fra kirkevergen til å skaffe vikarprester til alle gudstjenestene bortsett fra julegudstjenesten som måtte utgå i år og en gudstjeneste der Elfrid Bergseth stilte opp med en flott andakt for store og små. Arild Vik har skaffet gode folk til å holde andakt på kveldssamlingene. Kveldssamlingene har endret navn fra Kveldsgudstjeneste for å understreke at dette er en enkel og mindre formell samling. Konseptet er fremdeles det samme med lovsang, en andakt og forbønn og kveldsmåltid i venterommet. Vi har hatt totalt 8 kveldssamlinger med ca. 25 besøkende i snitt.

Det er mange oppgaver som skal fylles og styringsgruppen merker godt at det er et tomrom både etter Frode og Laila og Sølve som alle bidro med mange ting i menighetsarbeidet. Det er utfordrende å holde hjulene i gang, selv om mye har blitt enklere med egne lokaler. Heldigvis bidrar mange i menigheten og flere tar ansvar og initiativ på egen hånd. Barnearbeidet går bra, vi har en god gjeng under Ainas ledelse. Men på flere områder er vi sårbare. Det er et stort ansvar å holde bygningsmassen i stand og holde kontakt med leieboere. Vi er få til å dele på ansvaret for lovsangen, lyd og lys. Styringsgruppen jobber med å få en oversikt over alle oppgavene og søker å få fordelt disse mellom de aktive i menigheten.

Kraftgjengen

Hovedlederne i Kraftgjengen har vært:
Laila Helvig, Anne-Brit Torgersen, Siv Rosland, Aina Mauritzen og Anna Mauritzen.

Undervisere:    Laila Helvig, Katrine B. Johnsen, Siv Rosland, Gunnhild Olsen og Aina Mauritzen, Berit Annette Klakegg, Ingrid Høien og Svein Bertil Dybesland. Elfrid F. Bergseth og Lillian Skarding har også vært innom og hatt undervisning.
Noen fra menigheten er trukket inn i undervisningen.

Ledere:         Anne-Brit Torgersen, Aina Mauritzen, Siv Rosland, Kathrine B. Johnsen, Laila Helvig, Torkell Time, Gunnhild Olsen, Anna Mauritzen, Berit Annette Klakegg, Mariann Braut og Svein Bertil Dybesland
Kasserer:       Gunn Bergheim

Hovedlederne har i vår hatt planleggingsmøter i forkant av ledersamlingene. På disse samlingene går en gjennom opplegget for undervisningen to søndager framover. Fra høsten hadde vi månedlige samlinger for hele ledergruppa. Søndagssamlingen for barna består av registrering, myldring/lek, undervisning og sang. Barna trekkes med i ledelse, sang, bilde/projektor og drama.
Vi ser at vi på denne måten kan gi de største barna utfordringer og ledertrening. Vi har hatt 14 søndagssamlinger. I tillegg til dette har vi gjennomført trosopplæringsaktiviteter som Barabassamling for 5 åringer, samling for 4 åringer i forkant av barnebibelutdeling, kraftdag for 4. klasse og oppover. Så har vi hatt bowlingkveld for 1.-3. klasse og gjennomført Slush-kurs, med 3 påfølgende kveldssamlinger for disse ungdommene. Totalt har 109 barn deltatt på samlingene. 25 unger i snitt per samling.

Cellegruppene har vært og er en bærebjelke i menigheten. Det er en bærebjelke fordi det bygger relasjon mellom medlemmene i menighetsfamilien. Det er nå 2 fungerende grupper med 10-15 deltagere som møtes hver 14.dag. Dette er en nedgang fra 4 grupper og 30 deltakere i fjor. De fleste opplever det veldig bra å være en del av en cellegruppe, og samtidig må vi innse at visjonen for cellegruppene om å være ei levende celle som vokser og deler seg, ikke skjer. Enten må vi fornye visjonen og vår forpliktelse overfor den, eller så må vi redefinere hensikt og mål. De små gruppene er uansett en livsviktig del av menighetens liv.

3.2 Menighetsbyggende aktiviteter:

Kvinnekvelds er åpne samlinger der kvinner møtes ca en gang i mnd. til et godt kveldsmåltid, fellesskap og forbønn. Vanligvis er det mellom 5 og 10 kvinner med på disse samlingene. De hadde ?? samlinger i fjor.

Menighetsweekend til Horve i april. Dette var tredje året på rad. Det ble en flott helg med ca 60 deltagere. Med oss var Øyvind Hanssen (Kristkirken Sola) og Tom Børge Frøvik (OAC) med familie. Vi har ikke planlagt noen ny weekend i 2017 pga. manglende kapasitet til å arrangere dette.

Kontakt med Hongkong: I flere år har menigheten hatt tett kontakt med Chow Fai fra Grace Lutheran church i Hong Kong. Disippelgjøring er deres fokus, og de har hjulpet oss til å tenke nytt omkring det å være og å gjøre disipler. Chow Fai og kona Kapo var på ferie i området i ca to måneder fra april til juni og Chow Fai deltok i denne tiden på flere gudstjenester og besøkte også cellgruppene. Det er Frode som har holdt denne kontakten og styringsgruppen har ikke hatt noen videre kontakt med Chow Fai etter sommeren.

Eldretreffet: En gjeng godt voksne mennesker samles siste torsdag i måneden til et «lavterskel» fellesskap. Vi har håp om at det kan bli et godt sted å møtes og et viktig redskap for å vinne de eldre tilbake til et liv i tro og etterfølgelse av Jesus.

3.3 Utadretta aktiviteter:
Stasjonsdagen er kanskje vårt viktigste arrangement ut i bygda. Vi ønsker at det skal bli en dag som alt folket på Klepp stasjon ser fram til og en bit av alt det som gir denne bygda identitet. Vi håper at folk skal få kjenne på varmen fra oss i Klepp stasjon kyrkjelyd. Vi hadde i år et litt enklere opplegg – rennebilløpet som har vært et fast innslag i snart 10 år ble byttet ut med Mapahooney-biler. Dette var vellykket. Som før var det salg av mat og slush. Det var flere aktiviteter for barna og vi hadde en fin utlodning med flotte gaver.

Julegrantenning er et annet arrangement som drar vanlige folk i bygda tettere sammen, og tettere til menigheten. Godt oppmøte og mange nye ansikter å se. Det bygger ned murer og er en fin start på juletiden.

Deltagelse på TV- aksjonen: også i 2016 stilte en gjeng fra KSK opp om dette. Det er en bra ting i seg selv, men også et vitnesbyrd om engasjement når vi stiller opp på denne måten. Vi får til og med et eget bord der det står ”Klepp stasjon kyrkjelyd”!Det bygger ned murer når vi er tilstede skulder ved skulder med andre grupper i kommunen for å gjøre en innsats.

Bønn for skolen , inspirert av 1. Tim. 2,1:  Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. De siste tre årene har vi arrangert bønneuke for Engelsvoll skole og barnehage. Bønnevakter var satt opp hver time i ei uke fra kl. 06.00-22.00. I tillegg til å be var det også noen som lagde kaker og pastasalat til staben. En flott måte å vise at vi bryr oss på!  Og en flott måte å binde sammen folk fra bedehus og KSK på i en felles oppgave. Uka startet med et bønnemøte på bedehuset. Kathrine Bryne Johnsen har vært initiativtaker til denne bønneuken. Selv om hun nå ikke er aktiv i menigheten har hun spurt KSK om vi vil være med igjen i vår. Det ønsker vi som styringsgruppe gjerne og oppfordrer de som kan til å skrive seg opp på bønnelistene hun setter opp.

Misjonsengasjement
Etter at Frode sluttet har vi ikke tatt opp enkeltoffer til andre organisasjoner og prosjekter, men utelukkende til egen virksomhet. Vi trengte å få oversikt over økonomien og styringsgruppen har ikke så langt drøftet om vi skal fortsette å gi til prosjektene i Thailand, Misjonsalliansen/Bolivia, Israelsmisjonen, Åpne dører og Open Air Campaigners eller om vi skal finne andre prosjekter. Vi ønsker fortsatt å gi 10% av våre inntekter videre til misjonen. Hvis noen i menigheten har forslag til prosjekter så er vi åpne for ideer.

Bønn for kirken
Jo og Ingjerd Hedberg som representerer «Bønn for den norske kirke» har flere ganger besøkt menigheten og var igjen her i oktober og holdt åpen kirke med forbønn og bibellesning. Vi takker dem for deres engasjement for vår menighet!

3.4 Info og Hjemmesiden – www.kleppstasjon.no
Vi har for tiden ikke kapasitet til å lage folderen vi har pleid å dele ut på hver gudstjeneste. Dette har vært en viktig informasjonskanal. Det er også en utfordring å holde hjemmesiden oppdatert, men den kalender og kontaktinfo skal nå være riktig. Aina har heldigvis også tatt initiativ til en Facebookside og oppdaterer den med aktuell informasjon.

4. Nytt kirkerrom, utleiedel, fremtidsplaner for bygget
Vi har en 15 års leiekontrakt med ROM eiendom på første etasje samt «pakkhuset» som nå er vårt kirkerom.

I høst fornyet vi også leieavtalen for utleieleiligheten i andre etasje etter at ROM eiendom renoverte denne. Arild Vik har gjort en stor innsats for å få dette på plass. Han har holdt kontakten med ROM eiendom og har også skaffet leietakere. KSK leier ut leiligheten til Relasjonssenteret som driver kurs, foredrag og relasjonsterapi i disse lokalene. Vi tror dette er en god avtale for både dem og oss.

Vi ser behov for å få en tydeligere skilting av kirkebygget, spesielt etter at Relasjonssenteret har fått satt opp et tydelig skilt ved sin inngang ikke langt fra inngangen til kirkesalen. Styringsgruppen søker å få dette til i samarbeid med ROM eiendom. Vi ønsker også å få en bedre løsning for toaletter i første etasje. Det er i dag vanskelig å komme til toalettene i rullestol. Vi håper å få utbedret dette i samarbeid med ROM eiendom. Det er også behov for å få lagt opp strøm til komfyr på kjøkkenet.

 5. Økonomi
Totale inntekter
er på kr. 562 830, der givertjenesten utgjør 325.000. Med sammenligning med 2015 der dette utgjorde 349 200. Givertjenesteinntekten er fordelt på 34 givere.

Av andre vesentlige inntektsposter nevnes mottatt husleie på kr. 51.200, salg partsbevis på kr. 17.000, passasjertelling for NSB utgjorde kr. 5.760. Det er mottatt gaver på kr. 15 500, herav kr. 3.000 fra Norsk Luthersk Misjonssamband og kr. 7 500 fra Søndagsskolen Norge.

Offer på gudstjenestene utgjorde kr. 29.959, herav kr. 8.982 til Åpne dører, Israelmisjonen og Open Air Campaigners. Kr. 1.043 ble samlet inn av Kraftgjengen til sitt misjonsprosjekt fotballklubben ISA i Aserbajdsjan.Kalender sponsormidler utgjorde kr. 14.000. Det er mottatt støtte til driften fra Klepp Sokneråd med kr. 35.235. Kraftgjengen har mottatt støtte fra NMSU på kr. 11.943 og fra Klepp Kommune på kr. 2 322. Stasjonsdagen gav et netto overskudd på kr. 8.566. Mottatt medlemsavgift fra deltakerne i Kraftgjengen var kr. 3.500. Mottatt deltakeravgift for weekend på Horve i april var på kr. 26.700.

Totale kostnader i 2016 er regnskapsført med kr. 732.082. Herav utgjør lønn, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader til prestestillingen kr. 210.924.

Totale leieutgifter har vært kr. 138.014. Denne kostnaden må sees i sammenheng med mottatte leieinntekter på kr. 51.200. Utleiekostnaden er fordelt med kr. 65.870 på leiligheten og kr. 72.144 på kontor og lager. Leilighetene ble leid ut fra januar til juli.

Tiende til NMS på grunnlag av innsamlede midler i 2015 er regnskapsført med kr. 46.977. Av andre vesentlige kostnader nevnes menighetsweekend på Horve til kr. 41.390, annonser til prestestilling på kr. 15.628. Totale kostnader på Pakkhuset utgjorde kr. 127 888. Kraftgjengen har hatt utgifter på totalt kr. 39.114. Refundert moms for 2016 utgjør kr. 44.430.

Oppsummering: Økonomien til Klepp Stasjon Kyrkjelyd har vært god tross et år med endringer. Underskuddet skyldes i hovedsak en forsinket faktura vedrørende Pakkhusprosjektet.

Vi takker alle som har bidratt med givertjeneste, gaver og dugnadsarbeid.

 

6. Oppsummering
Takk til Frode og Laila Helvig m/familie som har gjort en fantastisk innsats for menigheten i 13 år. Takk også til Sølve Salte m/familie som gjennom en årrekke har bidratt mer enn noen kunne forvente. En stor takk til Klepp sokneråd for både praktisk, økonomisk og annen støtte gjennom et turbulent år.

Til sist vil vi takke alle i menigheten som har gjort og fremdeles gjør en innsats for at hvert menneske på Klepp stasjon skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.

 

Styringsgruppen KSK

 

Åpen invitasjon til å være med på Arbeidslaget til Klepp stasjon kyrkjelyd

Tirsdag 14. juni kl. 20.00 Pakkhuset

På ekstraordinært årsmøte denne uka ble veien videre for Klepp stasjon kyrkjelyd diskutert. Bakgrunnen er at styreleder og prest slutter. Konklusjonen etter møtet er at vi fortsatt ønsker et menighetsfelleskap på Klepp Stasjon. I tillegg kom det opp forslag om andre muligheter som bygget med pakkhuset gir. 

Styringsgruppa inviterer deg som ønsker å være med på å videreføre visjonen til menigheten til å drøfte hvordan det skal se ut og hvordan vi kan løfte i lag.

  På møtet vil det bli gitt en kort orientering om

o    Menighetens økonomi

o    Leiekontrakt på stasjonsbygget

o    Struktur

o    Gudstjenesteplan.(Det jobbes med å få på plass prest på enkeltgudstjenester.) 

·         Samtale om hvordan vi kan engasjere og organisere oss

o    Styringsgruppe

o    Tjenesteområder på gudstjenestene som musikk, teknikk, barnearbeid etc

o    Cellegrupper

  Hvordan tar vi vare på og drifter bygget videre:

o    Praktiske oppgaver som enkelt vedlikehold, renhold og utleie. Er et husstyre løsningen?

o    Hvilke muligheter gir stasjonsbygningen og pakkhuset vårt

 Neste steg?

Vi ser for oss at dette er saker som ikke blir diskutert ferdig på en kveld, men er en god start.

Fint om du kan være med og spre denne invitasjonen videre til alle som kan være interessert i å bli med.  

Styringsgruppen for Klepp stasjon kyrkjelyd

 

Bønnedager for KSK og Den norske kirke!

Vi får besøk av Bo og Ingjerd Hedberg fra "Bønn for kirken" disse dagene. Vi begynner kl. 10 på tirsdag i Kjerka på Stasjonen og holder på til kl.19.00.  Onsdag begynner vi kl. 09 og holder på til kl, 16.00. Du er hjertelig velkommen til å stikke innom og være med oss når, og hvor lenge du vil. 

Salme 50,15: Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

Chow Fai og Kapo, Fra Hongkong til Klepp stasjon

Presteparet fra Hongkog kom til Norge 19. april og skal være her til 15. juni. De leder en voksende menighet i millionbyen, så overgangen er stor til KS som med sine knappe 2000 innbyggere ikke rommer en kvart av ei større boligblokk i Hongkong.

De er på studiepermisjon og deres ønske for de to månedene i Norge er både å hvile fra en krevende tjeneste i Hongkong, men også å bidra inn i menigheten på Klepp stasjon. De har tre hovedfokus:
- bygge sunne cellegrupper, som sammen når ut til nye mennesker.
- bygge modne disipler gjennom "en- til- en" relasjoner,
- nå ut til nye mennesker med evangeliet gjennom forskellige former for "Outreach".

Flere i KSK har snakket om å servere kaffe til reisende, og nå tilbyr Chow Fai å lage en kinesisk nistepakke vi også kan sende med dem for en god start på dagen og et lite tegn på godhet fra Kjerka de går forbi hver eneste dag. Har du/dere tenkt i disse baner, så er sjansen nå til å gå.  ”Just do it!” Snakk med Chow Fai eller Frod

 

Ledig plass i bofellesskapet

8 minutter fra Sandnes og 26 minutter fra Stavanger sentrum ligger Klepp stasjon.

Stasjonsmesterboligen i 2. etasje rommer  et bofellesskap med 3 kristne ”unge voksne”. Fra juli/august (evt. før) er det ledig plass til to kvinnelige personer i bo-kollektivet. Trenger du et sted å bo og har lyst å være en del av et kristent fellessskap så er kanskje dette tingen for deg.

Prisen er 3200 kr. pr.mnd, inkl. strøm og internett. Ta kontakt med Frode Helvig tlf. 98 60 34 05, eller Marte Harestad tlf. 99 37 49 59. 

Bønn for Engelsvoll skole og barnehagene på KS

Søndag 3 april kl. 20.00 startet vi opp årets bønneuke for skolen og barnehagene.

I uka som kommer ønsker vi å velsigne alle ansatte og barn på Engelsvoll skole og barnehage ved å be for dem fra kl.06-22 gjennom hele uka. Over 30 personer er med på denne bønnestafetten. En time hver dag høres mye ut, og det er et stykke arbeid som må gjøres, Men etter flere år med bønneuke for skolen, er vi overbevist om at det er verdt det! Bli med, og be for lærere og elever ved skolen og barnehagene.

Menighetsweekend til Horve

KSK - weekend er en leir for alle generasjoner. I år har vi satset litt ekstra for å få med oss den godt voksne generasjonen som kommer uten barn. Derfor har vi i år med oss både Tom Børge Frøvik for Kraftgjengen  og  Øyvind og Turid Hansen som vil undervise på kveldssamlinger og på et seminar på dagtid. De vil også ha en forbønnstjeneste i løpet av helga.  Det håper vi mange vil benytte seg av. For mer informasjon om tidspunkt og priser, last med plakaten her

30 000 kroner til Barneloftet

Også for Kraftgjengen har "Pakkhusprosjektet" betydd et positivt løft. Mye er enklere med egne lokaler. Denne våren går vi i gang og renoverer loftet over leiligheten. "Barneloftet"  blir en stor boltreplass for barna, og vil gjøre det enda mer attraktivt for barna på Klepp stasjon å komme. 

Tusen takk til Orstad Y`s mens Club som i januar bevilget 30 000 kroner til dette prosjektet. Totalbudsjettet vil komme på ca70-80 000 kroner. Gi din gave til dette prosjektet på kontonr 3290 21 42745  , og merk gaven med "Barneloftet"

Når formalitetene er i orden med kommunen starter vi med nye onsdagsdugnader. 

… !

Hellig Ånd seminar

Helgen 28.-29. november innviterer KSK deg til seminar om Den hellige ånd på Stasjonen.

Oddvar Søvik vilinspirere til å ta Åndens gaver i bruk samtidig som han vil veilede til en sunn og bibelsk fundert lære om Den Hellige Ånd. Hans undervisning krydres med egne erfaringer og illustreres med konkrete eksempler.

I 3 bolker tar Søvik for seg forskjellige temaer om Den Hellige Ånd.

Lørdag 28. november
Kl. 12.00: Ånden gir liv
Kl. 13.30: Ånden gir vekst
Kl. 19.30: Åndens gaver (2 timer)
Forbønn

Søndag 29. november
Kl. 11.00: Gudsjeneste. Oddvar Søvik taler. Tema: Bli fylt av Ånden.

Deltakeravgift 100 kroner.

Påmelding til
solve@kleppstasjon.no
eller tlf: 975 845 87.