Årsmelding 2016

                                    Årsrapport 2016

Klepp stasjon kyrkjelyd

Modig, Tilstede, Engasjert!
 

…for at hvert menneske skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.

Innledning

2016 må sies å ha vært et turbulent år for KSK. Etter kirkemøtet 11. april der det ble vedtatt å utarbeide en liturgi for vielse av likekjønnede meldte leder i styringsgruppa Sølve Salte seg ut av DNK og sluttet i menigheten. Kort tid etter meldte også prest Frode Helvig at han ville fratre sin stilling og sammen med familien sluttet han i menigheten. Menigheten stod da uten prest og styringsgruppa uten leder. Det ble kalt inn til ekstraordinært årsmøte i Juni. I dette møtet ble det avklart at mange ønsket å fortsette menighetsdriften på Klepp Stasjon. En ny styringsgruppe ble konstituert og med god hjelp fra soknerådet ble det høsten 2016 arrangert månedlige gudstjenester og kveldssamlinger.

2. Styringsgruppa og ansatte
Det har altså vært en utskifting i styret i 2016. Våren 2016 bestod styret av Sølve Salte (leder), Haldis Nygård, Anne Brit Torgersen, Tor Arne Klakegg og Frode Helvig (sekretær). Frode hadde en 50% stilling som prest frem til og med juni. Høsten 2016 bestod styret av Arild Vik, Alf Anda, Sturla Ingebrigtsen, Aina Mauritzen, Gunn Bergheim, Ingrid Høien og Tor Arne Klakegg. Det har vært totalt 11 styremøter. Soknerådets representant har stilt på flere av styremøtene og vært en god støtte for styret.
 

3. Generell rapport fra 2016

3.1 Gudstjeneste, Kraftgjeng og Cellegrupper…
Gudstjenester:

Det har vært holdt 15 gudstjenester i 2016 med et gjennomsnitt på 60 deltakere, mot 63 i snitt året før. Vi har sett at noen har sluttet i menigheten det siste året, mens andre har kommet til eller kommet tilbake etter å ha vært borte fra menigheten. Siden vi manglet prest i høst var vi nødt til å redusere aktiviteten til en gudsjeneste per måned og kveldssamling en gang i måneden. Vi har fått hjelp fra kirkevergen til å skaffe vikarprester til alle gudstjenestene bortsett fra julegudstjenesten som måtte utgå i år og en gudstjeneste der Elfrid Bergseth stilte opp med en flott andakt for store og små. Arild Vik har skaffet gode folk til å holde andakt på kveldssamlingene. Kveldssamlingene har endret navn fra Kveldsgudstjeneste for å understreke at dette er en enkel og mindre formell samling. Konseptet er fremdeles det samme med lovsang, en andakt og forbønn og kveldsmåltid i venterommet. Vi har hatt totalt 8 kveldssamlinger med ca. 25 besøkende i snitt.

Det er mange oppgaver som skal fylles og styringsgruppen merker godt at det er et tomrom både etter Frode og Laila og Sølve som alle bidro med mange ting i menighetsarbeidet. Det er utfordrende å holde hjulene i gang, selv om mye har blitt enklere med egne lokaler. Heldigvis bidrar mange i menigheten og flere tar ansvar og initiativ på egen hånd. Barnearbeidet går bra, vi har en god gjeng under Ainas ledelse. Men på flere områder er vi sårbare. Det er et stort ansvar å holde bygningsmassen i stand og holde kontakt med leieboere. Vi er få til å dele på ansvaret for lovsangen, lyd og lys. Styringsgruppen jobber med å få en oversikt over alle oppgavene og søker å få fordelt disse mellom de aktive i menigheten.

Kraftgjengen

Hovedlederne i Kraftgjengen har vært:
Laila Helvig, Anne-Brit Torgersen, Siv Rosland, Aina Mauritzen og Anna Mauritzen.

Undervisere:    Laila Helvig, Katrine B. Johnsen, Siv Rosland, Gunnhild Olsen og Aina Mauritzen, Berit Annette Klakegg, Ingrid Høien og Svein Bertil Dybesland. Elfrid F. Bergseth og Lillian Skarding har også vært innom og hatt undervisning.
Noen fra menigheten er trukket inn i undervisningen.

Ledere:         Anne-Brit Torgersen, Aina Mauritzen, Siv Rosland, Kathrine B. Johnsen, Laila Helvig, Torkell Time, Gunnhild Olsen, Anna Mauritzen, Berit Annette Klakegg, Mariann Braut og Svein Bertil Dybesland
Kasserer:       Gunn Bergheim

Hovedlederne har i vår hatt planleggingsmøter i forkant av ledersamlingene. På disse samlingene går en gjennom opplegget for undervisningen to søndager framover. Fra høsten hadde vi månedlige samlinger for hele ledergruppa. Søndagssamlingen for barna består av registrering, myldring/lek, undervisning og sang. Barna trekkes med i ledelse, sang, bilde/projektor og drama.
Vi ser at vi på denne måten kan gi de største barna utfordringer og ledertrening. Vi har hatt 14 søndagssamlinger. I tillegg til dette har vi gjennomført trosopplæringsaktiviteter som Barabassamling for 5 åringer, samling for 4 åringer i forkant av barnebibelutdeling, kraftdag for 4. klasse og oppover. Så har vi hatt bowlingkveld for 1.-3. klasse og gjennomført Slush-kurs, med 3 påfølgende kveldssamlinger for disse ungdommene. Totalt har 109 barn deltatt på samlingene. 25 unger i snitt per samling.

Cellegruppene har vært og er en bærebjelke i menigheten. Det er en bærebjelke fordi det bygger relasjon mellom medlemmene i menighetsfamilien. Det er nå 2 fungerende grupper med 10-15 deltagere som møtes hver 14.dag. Dette er en nedgang fra 4 grupper og 30 deltakere i fjor. De fleste opplever det veldig bra å være en del av en cellegruppe, og samtidig må vi innse at visjonen for cellegruppene om å være ei levende celle som vokser og deler seg, ikke skjer. Enten må vi fornye visjonen og vår forpliktelse overfor den, eller så må vi redefinere hensikt og mål. De små gruppene er uansett en livsviktig del av menighetens liv.

3.2 Menighetsbyggende aktiviteter:

Kvinnekvelds er åpne samlinger der kvinner møtes ca en gang i mnd. til et godt kveldsmåltid, fellesskap og forbønn. Vanligvis er det mellom 5 og 10 kvinner med på disse samlingene. De hadde ?? samlinger i fjor.

Menighetsweekend til Horve i april. Dette var tredje året på rad. Det ble en flott helg med ca 60 deltagere. Med oss var Øyvind Hanssen (Kristkirken Sola) og Tom Børge Frøvik (OAC) med familie. Vi har ikke planlagt noen ny weekend i 2017 pga. manglende kapasitet til å arrangere dette.

Kontakt med Hongkong: I flere år har menigheten hatt tett kontakt med Chow Fai fra Grace Lutheran church i Hong Kong. Disippelgjøring er deres fokus, og de har hjulpet oss til å tenke nytt omkring det å være og å gjøre disipler. Chow Fai og kona Kapo var på ferie i området i ca to måneder fra april til juni og Chow Fai deltok i denne tiden på flere gudstjenester og besøkte også cellgruppene. Det er Frode som har holdt denne kontakten og styringsgruppen har ikke hatt noen videre kontakt med Chow Fai etter sommeren.

Eldretreffet: En gjeng godt voksne mennesker samles siste torsdag i måneden til et «lavterskel» fellesskap. Vi har håp om at det kan bli et godt sted å møtes og et viktig redskap for å vinne de eldre tilbake til et liv i tro og etterfølgelse av Jesus.

3.3 Utadretta aktiviteter:
Stasjonsdagen er kanskje vårt viktigste arrangement ut i bygda. Vi ønsker at det skal bli en dag som alt folket på Klepp stasjon ser fram til og en bit av alt det som gir denne bygda identitet. Vi håper at folk skal få kjenne på varmen fra oss i Klepp stasjon kyrkjelyd. Vi hadde i år et litt enklere opplegg – rennebilløpet som har vært et fast innslag i snart 10 år ble byttet ut med Mapahooney-biler. Dette var vellykket. Som før var det salg av mat og slush. Det var flere aktiviteter for barna og vi hadde en fin utlodning med flotte gaver.

Julegrantenning er et annet arrangement som drar vanlige folk i bygda tettere sammen, og tettere til menigheten. Godt oppmøte og mange nye ansikter å se. Det bygger ned murer og er en fin start på juletiden.

Deltagelse på TV- aksjonen: også i 2016 stilte en gjeng fra KSK opp om dette. Det er en bra ting i seg selv, men også et vitnesbyrd om engasjement når vi stiller opp på denne måten. Vi får til og med et eget bord der det står ”Klepp stasjon kyrkjelyd”!Det bygger ned murer når vi er tilstede skulder ved skulder med andre grupper i kommunen for å gjøre en innsats.

Bønn for skolen , inspirert av 1. Tim. 2,1:  Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. De siste tre årene har vi arrangert bønneuke for Engelsvoll skole og barnehage. Bønnevakter var satt opp hver time i ei uke fra kl. 06.00-22.00. I tillegg til å be var det også noen som lagde kaker og pastasalat til staben. En flott måte å vise at vi bryr oss på!  Og en flott måte å binde sammen folk fra bedehus og KSK på i en felles oppgave. Uka startet med et bønnemøte på bedehuset. Kathrine Bryne Johnsen har vært initiativtaker til denne bønneuken. Selv om hun nå ikke er aktiv i menigheten har hun spurt KSK om vi vil være med igjen i vår. Det ønsker vi som styringsgruppe gjerne og oppfordrer de som kan til å skrive seg opp på bønnelistene hun setter opp.

Misjonsengasjement
Etter at Frode sluttet har vi ikke tatt opp enkeltoffer til andre organisasjoner og prosjekter, men utelukkende til egen virksomhet. Vi trengte å få oversikt over økonomien og styringsgruppen har ikke så langt drøftet om vi skal fortsette å gi til prosjektene i Thailand, Misjonsalliansen/Bolivia, Israelsmisjonen, Åpne dører og Open Air Campaigners eller om vi skal finne andre prosjekter. Vi ønsker fortsatt å gi 10% av våre inntekter videre til misjonen. Hvis noen i menigheten har forslag til prosjekter så er vi åpne for ideer.

Bønn for kirken
Jo og Ingjerd Hedberg som representerer «Bønn for den norske kirke» har flere ganger besøkt menigheten og var igjen her i oktober og holdt åpen kirke med forbønn og bibellesning. Vi takker dem for deres engasjement for vår menighet!

3.4 Info og Hjemmesiden – www.kleppstasjon.no
Vi har for tiden ikke kapasitet til å lage folderen vi har pleid å dele ut på hver gudstjeneste. Dette har vært en viktig informasjonskanal. Det er også en utfordring å holde hjemmesiden oppdatert, men den kalender og kontaktinfo skal nå være riktig. Aina har heldigvis også tatt initiativ til en Facebookside og oppdaterer den med aktuell informasjon.

4. Nytt kirkerrom, utleiedel, fremtidsplaner for bygget
Vi har en 15 års leiekontrakt med ROM eiendom på første etasje samt «pakkhuset» som nå er vårt kirkerom.

I høst fornyet vi også leieavtalen for utleieleiligheten i andre etasje etter at ROM eiendom renoverte denne. Arild Vik har gjort en stor innsats for å få dette på plass. Han har holdt kontakten med ROM eiendom og har også skaffet leietakere. KSK leier ut leiligheten til Relasjonssenteret som driver kurs, foredrag og relasjonsterapi i disse lokalene. Vi tror dette er en god avtale for både dem og oss.

Vi ser behov for å få en tydeligere skilting av kirkebygget, spesielt etter at Relasjonssenteret har fått satt opp et tydelig skilt ved sin inngang ikke langt fra inngangen til kirkesalen. Styringsgruppen søker å få dette til i samarbeid med ROM eiendom. Vi ønsker også å få en bedre løsning for toaletter i første etasje. Det er i dag vanskelig å komme til toalettene i rullestol. Vi håper å få utbedret dette i samarbeid med ROM eiendom. Det er også behov for å få lagt opp strøm til komfyr på kjøkkenet.

 5. Økonomi
Totale inntekter
er på kr. 562 830, der givertjenesten utgjør 325.000. Med sammenligning med 2015 der dette utgjorde 349 200. Givertjenesteinntekten er fordelt på 34 givere.

Av andre vesentlige inntektsposter nevnes mottatt husleie på kr. 51.200, salg partsbevis på kr. 17.000, passasjertelling for NSB utgjorde kr. 5.760. Det er mottatt gaver på kr. 15 500, herav kr. 3.000 fra Norsk Luthersk Misjonssamband og kr. 7 500 fra Søndagsskolen Norge.

Offer på gudstjenestene utgjorde kr. 29.959, herav kr. 8.982 til Åpne dører, Israelmisjonen og Open Air Campaigners. Kr. 1.043 ble samlet inn av Kraftgjengen til sitt misjonsprosjekt fotballklubben ISA i Aserbajdsjan.Kalender sponsormidler utgjorde kr. 14.000. Det er mottatt støtte til driften fra Klepp Sokneråd med kr. 35.235. Kraftgjengen har mottatt støtte fra NMSU på kr. 11.943 og fra Klepp Kommune på kr. 2 322. Stasjonsdagen gav et netto overskudd på kr. 8.566. Mottatt medlemsavgift fra deltakerne i Kraftgjengen var kr. 3.500. Mottatt deltakeravgift for weekend på Horve i april var på kr. 26.700.

Totale kostnader i 2016 er regnskapsført med kr. 732.082. Herav utgjør lønn, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader til prestestillingen kr. 210.924.

Totale leieutgifter har vært kr. 138.014. Denne kostnaden må sees i sammenheng med mottatte leieinntekter på kr. 51.200. Utleiekostnaden er fordelt med kr. 65.870 på leiligheten og kr. 72.144 på kontor og lager. Leilighetene ble leid ut fra januar til juli.

Tiende til NMS på grunnlag av innsamlede midler i 2015 er regnskapsført med kr. 46.977. Av andre vesentlige kostnader nevnes menighetsweekend på Horve til kr. 41.390, annonser til prestestilling på kr. 15.628. Totale kostnader på Pakkhuset utgjorde kr. 127 888. Kraftgjengen har hatt utgifter på totalt kr. 39.114. Refundert moms for 2016 utgjør kr. 44.430.

Oppsummering: Økonomien til Klepp Stasjon Kyrkjelyd har vært god tross et år med endringer. Underskuddet skyldes i hovedsak en forsinket faktura vedrørende Pakkhusprosjektet.

Vi takker alle som har bidratt med givertjeneste, gaver og dugnadsarbeid.

 

6. Oppsummering
Takk til Frode og Laila Helvig m/familie som har gjort en fantastisk innsats for menigheten i 13 år. Takk også til Sølve Salte m/familie som gjennom en årrekke har bidratt mer enn noen kunne forvente. En stor takk til Klepp sokneråd for både praktisk, økonomisk og annen støtte gjennom et turbulent år.

Til sist vil vi takke alle i menigheten som har gjort og fremdeles gjør en innsats for at hvert menneske på Klepp stasjon skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.

 

Styringsgruppen KSK