Årsmelding 2017

Velkommen til årsmøte 4. mars etter gudstjensten

Innledning
2017 var på mange måter todelt. Fram til sommeren ble det arrangert månedlige gudstjenester og kveldssamlinger, lik høsten 2016. Særlig vil vi takke Anne Margrethe Ree Sunde som gjorde en god jobb som vikarprest på flere gudstjenester. Det ble lyst ut 50% prestestilling vinteren 2017, men uten at vi lyktes å tilsette noen i stillingen. Derfor ble det gjort en avtale med Klepp Sokn om at Leif Inge Brekke gikk inn som 50% vikar fra august. Det gjorde at vi kunne øke aktiviteten i høstsemesteret og igjen ha gudstjenester annen hver søndag.

Vi opplever at det er behov for et menighetsfellesskap i bygda, og jobber videre med at mennesker i tråd med visjonen vår skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. Etter et krevende år uten prest så ønsker styringsgruppa igjen å tenke langsiktig om hvordan vi kan bygge menigheten. En viktig del av dette er å øke engasjement og sikre en stabil givertjeneste. Med bakgrunn i dette kontaktet styringsgruppa alle i menigheten, noe vi allerede ser konsekvenser av ved at givertjenesten har økt. Vi vil jobbe videre med å bygge frivillig engasjement, vår erfaring er at engasjement fører til økt eierskap.

2. Styringsgruppa
I 2016 bestod styret av Arild Vik (leder), Alf Anda, Sturla Ingebrigtsen(sekretær), Aina Mauritzen, Gunn Bergheim (kasserer) , Ingrid Høien, Tor Arne Klakegg og Leif Inge Brekke (etter sommeren).

 3. Generell rapport fra 2017

3.1 Gudstjeneste, Kraftgjeng og Cellegrupper…
Gudstjenester:

Vi startet 2017 som vi sluttet 2016, med månedlige gudstjenester og kveldssamlinger. Anne Margrethe Ree Sunde var innen som vikar på en god del av gudstjenestene, i tillegg til noen andre. Fra høsten av var Leif Inge Brekke inne som fast prest på de fleste gudstjenestene, noe som gjorde at vi kunne øke aktiviteten til to månedlige gudstjenester. Som en konsekvens av dette har snittet gått litt ned da vi møtes oftere. Samtidig ser vi noen nye fjes på slik at vi opplever at gruppen mennesker som går på gudstjeneste har vokst noe.

Gudstjenestene har funnet sin form. Nattverd i starten hvor alle er med både store og små er et viktig kjennetegn på gudstjenesten, sammen med sang og musikk som knyttes opp mot tema. Vi har vekslet mellom barneforkynnelse og aktiviteter på kraftgjengen og at ungene går ut til eget opplegg på Kraftgjengen. Tusen takk til alle frivillige. Vi har mange som stiller opp uke etter uke, og vil jobbe framover for å få med flere til å være med, både på musikk, sang, teknisk, barnearbeid og praktiske oppgaver. Kveldssamlingene har variert i oppmøte, og vi ser at behovet nok er mindre for disse samlingene når vi har gudstjeneste hver 14. dag.

Kraftgjengen

Lederteamet har dette året bestått av:

Ingrid Høien, Berit A. Klakegg, Anna Mauritzen, Svein Bertil Dybesland, Siv Rosland, Torkell Time og Aina Mauritzen.

Ingrid Høien tok over som hovedleder for Aina Mauritzen i september.

Berit A. Klakegg, Ingrid Høien og Svein Bertil Dybesland har undervist.

Lederne har hatt møter for å planlegge de kommende søndagene eller øvrig trosopplæringsaktivitet igjennom året. Søndagssamlingen for barna består av registrering, myldring/lek, undervisning og sang.

I tillegg til kraftgjengen på søndagene har vi gjennomført trosopplæringsaktiviteter som samling for 4 åringer i forkant av barnebibelutdeling, kraftdag for 4. klasse og oppover. Så har vi hatt bowlingkveld for 1.-3. klasse.

Cellegruppene har hatt en økning det siste året og det er startet en ekstra gruppe. I underkant av 30 stykker er nå del av en cellegruppe. Siden i høst har det vært utarbeidet cellegruppeopplegg knyttet til de fleste gudstjenestene, dette ønsker vi å videreføre for å sikre en god link mellom gudstjenestene og smågruppefellesskapet. Cellegruppene er en av bærebjelkene i menigheten, og vi vil jobbe videre for å få økt deltakelse i disse.

3.2 Menighetsbyggende aktiviteter:

Kvinnekvelds er åpne samlinger der kvinner møtes ca en gang i mnd. til et godt kveldsmåltid, fellesskap og forbønn. Vanligvis er det mellom 5 og 10 kvinner med på disse samlingene.

Strikkekafe arrangeres månedlig på kveldstid med godt oppmøte. Et tilbud med lav terskel som fokuserer på det sosiale

Eldretreffet: En gjeng godt voksne mennesker en torsdag i måneden til et «lavterskel» fellesskap. Vi har håp om at det kan bli et godt sted å møtes og et viktig redskap for å vinne de eldre tilbake til et liv i tro og etterfølgelse av Jesus. Oppmøtet har variert, men har stort sett vært på mellom 15 og 20

3.3 Utadretta aktiviteter:
Stasjonsdagen valgte vi å ta et års pause fra, men vi tar det opp igjen i 2018. Styringsgruppa følte behov for å ta et hvileskjær for å finne retningen videre for stasjonsdagen, slik at dagen blir det vi ønsker og ikke bare noe vi har fordi vi alltid har hatt det.

Julegrantenningen hadde meget godt deltakelse med sang rundt juletreet, julevangeliet og gløgg mm. Etterpå. En god tradisjon som når ut i bygda.

Deltagelse på TV- aksjonen: også i 2017 stilte en gjeng fra KSK opp om dette. Det er en bra ting i seg selv, men også et vitnesbyrd om engasjement når vi stiller opp på denne måten. Vi får til og med et eget bord der det står ”Klepp stasjon kyrkjelyd”!Det bygger ned murer når vi er tilstede skulder ved skulder med andre grupper i kommunen for å gjøre en innsats.

Misjonsengasjement
Vi har for tiden ikke et konkret misjonsprosjekt, men har samlet inn til misjonsalliansen og NMS i høst. Styringsgruppa vil se på om vi skal gå inn på et konkret prosjekt igjen. Vi gir fremdeles 10% videre til NMS.

3.3 Samarbeid med soknerådet
Vi opplever et økt samarbeid med soknerådet er et gode for KSK. Det gjør at vi blir en del av en større enhet, og at vi får god hjelp på flere områder. Ofte har både representant fra soknerådet og daglig leder møtt på styringsgruppa. Takk for all hjelp og godt samarbeid.

4. Nytt kirkerrom, utleiedel, fremtidsplaner for bygget
Vi har en 15 års leiekontrakt med ROM eiendom på første etasje samt «pakkhuset» som nå er vårt kirkerom. Når det gjelder annen etasje så leier vi den av ROM eindom og så leier KSK ut leiligheten videre til Relasjonssenteret som driver kurs, foredrag og relasjonsterapi i disse lokalene. Vi tror dette er en god avtale for både dem og oss. Framleien gir oss en økonomisk gevinst, og samarbeidet med Relasjonssenteret er godt.

Stasjonsbygget er et godt og tjenlig bygg, men samtidig så kreves det en del arbeid å holde det i stand samt holde kontakt med leietakere. Kjøkkenet ble pusset opp i høst, noe som ble veldig bra. Det ble og hengt opp skilt ute som tydelig viser hvem som holder til på stasjonen.

 5. Økonomi
Totale inntekter
er på kr. 476 641 der givertjenesten utgjør 220. 050. Med sammenligning med 2016 der dette utgjorde 325 000. Givertjenesteinntekten er fordelt på 24 givere.

Av andre vesentlige inntektsposter nevnes mottatt husleie på kr. 131.500, salg partsbevis på kr. 16.000, passasjertelling for NSB utgjorde kr. 5.760. Det er mottatt gaver på kr. 10.500.

Offer på gudstjenestene utgjorde kr. 22.074 herav kr. 4 238 til NMS, Kr. 7 078 til Misjonsalliansen og kr. 1 698 til Kirkens Nødhjelp. Kr.750 ble samlet inn av Kraftgjengen til NMSU. Kalender sponsormidler utgjorde kr. 20.000. Det er mottatt støtte til driften fra Klepp Sokneråd med kr. 34.104. Kraftgjengen har hatt  totale inntekter på kr.14 031. Mottatt støtte fra Søndagsskolen Norge var kr. 8 297 og fra Klepp Kommune på kr. 2 199. Mottatt medlemsavgift fra deltakerne i Kraftgjengen var kr. 1 650.

Totale kostnader i 2017 er regnskapsført med kr. 424 886. Herav utgjør lønn, arbeidsgiveravgift og andre kostnader til prestestillingen kr.154 606.

Totale leieutgifter har vært kr. 170 483. Denne kostnaden må sees i sammenheng med mottatte leieinntekter på kr. 131 500. Utleiekostnaden er fordelt med kr. 90. 000 på leiligheten og kr. 80.483 på kontor og lager. Leilighetene er leid ut hele året.

Tiende til NMS på grunnlag av innsamlede midler i 2016 er regnskapsført med kr.    40.024    Av andre vesentlige kostnader nevnes vedlikehold og oppgradering på kr 11 400. Kraftgjengen har hatt utgifter på totalt kr. 17 000.

  Refundert moms for 2017 utgjør kr. 4 004.

  I fjor gjorde dette at vi hadde et overskudd på kr. 51 755.

  Oppsummering økonomi:

Vi takker alle som har bidratt med givertjeneste, gaver og ikke minst dugnadsarbeid..

Oppsummering
Takk til alle som står på for menigheten, sammen bygger vi et fellesskap hvor mennesker på Klepp Stasjon skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. Fortsett å ta med menigheten i forbønn,