Årsmøte/menighetsmøte

Torsdag 7. mars kl 20:00 kalles det inn til årsmøte og menighetsmøte.
Vi går gjennom 2018.
Når det gjelder veien videre så kan ikke Leif Inge fortsette hos oss fra høsten.
Det betyr at vi må snakke sammen om hva vi gjør videre i menigheten.

                                  Årsrapport 2018

Klepp stasjon kyrkjelyd

Modig, Tilstede, Engasjert!

 

…for at hvert menneske skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.

1.Innledning
Vinteren 2018 ble det avtalt med Klepp Sokneråd at vikariatet til Leif Inge Brekke ble forlenget med et år mens man jobbet videre med å få på plass en stabil økonomi. Dette har gitt oss et år med mer stabil og forutsigbar drift. Vi har hatt gudstjenester hver 14. dag og oppmøtet har vært nokså jevnt på disse. Vi har tre cellegrupper som fungerer godt, og som deler på en del praktisk ansvar rundt gudstjenestene.

Vi mener at det er behov for et menighetsfellesskap i bygda, og har et ønske om at mennesker skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse. Samtidig ser vi at det i stor grad er en liten gruppe som bærer gudstjenestene. Styringsgruppen har jobbet for økt engasjement, i håp om at dette skal bidra til økt eierskap.

 

2. Styringsgruppa
I 2018 bestod styret av Arild Vik (leder), Alf Anda, Sturla Ingebrigtsen(sekretær), Aina Mauritzen, Gunn Bergheim (kasserer) , Ingrid Høien, Tor Arne Klakegg og Leif Inge Brekke.

3. Generell rapport fra 2018

3.1 Gudstjeneste, Kraftgjeng og Cellegrupper

Gudstjenester:

Vi har i 2018 hatt gudstjensteste stort sett hver 14. dag, med ulike temarekker.

Totalt har vi hatt 16 gudstjenester med totalt 805 deltakere.Gudstjenestene har funnet sin form. Nattverd i starten hvor alle er med både store og små er et viktig kjennetegn på gudstjenesten, sammen med sang og musikk som knyttes opp mot tema. Vi har vekslet mellom barneforkynnelse og aktiviteter på kraftgjengen og at ungene går ut til eget opplegg på Kraftgjengen. Tusen takk til alle frivillige. Vi har mange som stiller opp uke etter uke, og bidrar til å skape gode gudstjenster.

Vi opplevde et dalende engasjement rundt kveldssamlingene, og styringsgruppa valgte å legge disse ned. En del av bakgrunnen for dette var også å begrense belastningen på de samme frivillige..


Kraftgjengen

Aina Mauritzen overtok som hovedleder for Ingrid Høien i høst.

 

Undervisere:   Berit Annette Klakegg, Ingrid Høien og Svein Bertil Dybesland.

Ledere:           Aina Mauritzen, Siv Rosland, Anna Mauritzen, Berit Annette Klakegg,                        Ingrid Høien og Svein Bertil Dybesland

Kasserer:         Gunn Bergheim

Vi har hatt ledersamlinger ca kvartalsvis for planlegging av Kraftgjengen, øvrig aktivitet for barna og trosopplæringstiltakene.

 

Løndagssamlingen for barna består av registrering, myldring/lek, undervisning og sang.

Barna trekkes aktivt med i samlingen/undervisningen. Vi ser at vi på denne måten kan gi de største barna utfordringer og deltakelse.

Vi har hatt 21 søndagssamlinger. I tillegg til dette har vi gjennomført trosopplæringsaktiviteter som samling for 4 åringer i forkant av barnebibelutdeling. Så har vi hatt bowlingkveld for 1.-3. klasse.

Cellegruppene

Vi har 3 cellegrupper med totalt nesten 30 medlemmer. Disse har hatt tilbud om cellegruppeopplegg knyttet til de fleste gudstjenestene. Cellegruppene er en av bærebjelkene i menigheten og et viktig sted for å bygge både tro og relasjoner.

3.2 Menighetsbyggende aktiviteter:

Kvinnekvelds er åpne samlinger der kvinner møtes ca en gang i mnd. til et godt kveldsmåltid, fellesskap og forbønn. Vanligvis er det mellom 5 og 10 kvinner med på disse samlingene.  Fra og med høsten 2018 ble disse arrangert i ulike privat hjem, men samlingene er fremdeles åpne for de som ønsker å være med.

Strikkekafe ble arrangert månedlig våren 2018, men har valgt å ta pause etter sommeren.

Eldretreffet: En gjeng godt voksne mennesker en torsdag i måneden til et «lavterskel» fellesskap. Ulike foredrag, musikk, god mat og utlodning står på programmet. Eldretreffet er et viktig møtepunkt med denne generasjonen. Oppmøtet har variert, men har stort sett vært på mellom 15 og 20

Karakveld: Våren 2018 ble karakveld starten. Et lavterskeltilbud for mannfolk i alle aldre. Det har vært fire kvelder med 20+ til stede hver kveld. Programmet har variert med ulike gjester invitert til å ha et kort foredrag. Suppe, god drøs og en velsignelse på slutten har vært faste poster.

Bibelreisen: Over to kvelder tok Leif Inge oss med gjennom de to evangeliene for å se de store linjene og sammenhengene i bibelen. Gjennom tegn og fortellinger var fokus på den røde tråden i og mellom evangeliene.


3.3 Utadretta aktiviteter:
Julegrantenningen hadde meget god deltakelse med sang rundt juletreet, juleevangeliet og gløgg mm. Etterpå. En god tradisjon som når ut i bygda.

Deltagelse på TV- aksjonen: også i 2018 stilte en gjeng fra KSK opp om dette. Det er en bra ting i seg selv, men også et vitnesbyrd om engasjement når vi stiller opp på denne måten. Det bygger ned murer når vi er til stede skulder ved skulder med andre grupper i kommunen for å gjøre en innsats.

Misjonsengasjement
Vi har for tiden ikke et konkret misjonsprosjekt, men har samlet inn til misjonsalliansen og NMS i høst. Styringsgruppa vil se på om vi skal gå inn på et konkret prosjekt igjen. Vi gir fremdeles 10% videre til NMS. Styringsgruppa ønsker at vi skal støtte misjonsalliansens arbeid i Kambodsja, nå som familien Vik reiser ut fra sommeren 2019.

4. Nytt kirkerrom, utleiedel, fremtidsplaner for bygget
Vi har en 15 års leiekontrakt med ROM eiendom på første etasje samt «pakkhuset» som nå er vårt kirkerom. Når det gjelder annen etasje så leier vi den av ROM eindom og så leier KSK ut leiligheten videre til EQ institutet som driver kurs, foredrag og relasjonsterapi i disse lokalene. Vi tror dette er en god avtale for både dem og oss. Framleien gir oss en økonomisk gevinst, og samarbeidet med EQ institutet er godt.

Stasjonsbygget er et godt og tjenlig bygg, men samtidig så kreves det en del arbeid å holde det i stand samt holde kontakt med leietakere. Første etasje har nå fått nye vinduer og noe nye dører. En god og viktig oppgradering av bygget.

5. Økonomi
Totale inntekter er på kr. 580 642 der givertjenesten utgjør 318 400. Med sammenligning med 2017 der dette utgjorde 220 050. Givertjenesteinntekten er fordelt på 31 givere.

Av andre vesentlige inntektsposter nevnes mottatt husleie på kr. 120 000, salg partsbevis på kr. 15 000, inntekter kalender på kr, 20 000. Det er mottatt gaver på kr. 3 000.

Offer på gudstjenestene utgjorde kr. 37 712 herav kr. 16 150 til NMS, kr. 15 507 til Misjonsalliansen og kr. 2 710 til Kirkens Nødhjelp. Det er mottatt støtte til driften fra Klepp Sokneråd med kr. 36 475.

Kraftgjengen har hatt totale inntekter på kr. 10 776. Mottatt støtte fra Søndagsskolen Norge var kr. 7 090 og fra Klepp Kommune på kr. 1 100. Mottatt medlemsavgift fra deltakerne i Kraftgjengen var kr. 2 500

Totale kostnader i 2018 er regnskapsført med kr. 555 954. Herav utgjør lønn, arbeidsgiveravgift og andre kostnader til prestestillingen kr. 257 052.

Totale leieutgifter har vært kr. 168 258. Denne kostnaden må sees i sammenheng med mottatte leieinntekter på kr. 120 000. Utleiekostnaden er fordelt med kr. 91 572 på leiligheten og kr. 76 686 på kontor og lager. Leilighetene er leid ut hele året.

Av andre kostnader nevnes vedlikehold og oppgradering på kr 20 400, Tiende utbetalt i 2018 var kr. 38 094. Kraftgjengen har hatt utgifter på totalt kr. 19 433.

Refundert moms for 2018 utgjør kr. 7 032.

Tiende til NMS på grunnlag av innsamlede midler i 2018 er regnskapsført med kr. 36 000.

Oppsummering
Takk til alle som står på for menigheten, sammen bygger vi et fellesskap hvor mennesker på Klepp Stasjon skal bli sett, hørt og ført inn i et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. Fortsett å ta med menigheten i forbønn.